รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดภูเก็ต (ปรับปรุงตุลาคม 2558)

cover1         รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยสองประเด็นยุทธศาสตร์หลักคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล” เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจร่วมกับสถิติด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน"มีเป้าประสงค์ คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพด้านการสาธารณสุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมีการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติและสาธารณภัย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต