โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2557


ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านศีล ๕  พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.