โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2557


ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๐  สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับการปฏิรูป
 ระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๙ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.