โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

  • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจสถานภาพการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.๒๕๕๗ รหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.