โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2557

  • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
  • สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
  • สำรวจยอดขายรายไตรมาส ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗) ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
  • สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
  • สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
  • สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ เมษายน ๒๕๕๗
  • สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจสถานภาพการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  • สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.๒๕๕๗ รหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.