วิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต

          วิสัยทัศน์

          "ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน"

          พันธกิจ

           1. กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
           2. ส่งเสริม/พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
           3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวสู่สากล
           4. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
           5. สร้างระบบและโอกาสการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ
           6. ประชาชนมีทักษะการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
           7. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่ายทางสังคมให้เข้มแข็ง
           8. พัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
           9. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

          เป้าประสงค์รวม

           1. มีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยว และมีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
           2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาที่มีคุณภาพ เข้าถึงบริการสาธารณสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
           3. มีการพัฒนาแผนการขนส่งมวลชนและการจราจร การบริการภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต