รายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต (Phuket Provincial Statistical Report)

   สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 2 สถิติแรงงาน
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 3 สถิติการศึกษา
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 5 สถิติสุขภาพ
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

   สถิติด้านเศรษฐกิจ

 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง
 • 2563 : 256225612560 : 2559 :   บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 13 สถิติพลังงาน
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 
 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 19 สถิติการคลัง

   สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2563 : 256225612560 : 2559  :  บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2563 : 2562 : 25612560 : 2559  :  2558  :  2557  :  ตารางตัวชี้วัด จำแนกตามสาขาสถิติ

 • เล่มรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2563 : 2562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 

   สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

 • 2558  :  2557  :  บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 2 สถิติแรงงาน
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 4 สถิติสุขภาพ
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   สถิติด้านเศรษฐกิจ

 • 2558  :  2557  :  บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 11 สถิติพลังงาน
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 12 สถิติการขนส่ง
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 16 สถิติการคลัง
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 17 สถิติราคา
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ 

   สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2558  :  2557  :  บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2558  :  2557  :  บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต