เนื้อหา

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562


finance report092018
     สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500074 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


govem2561
          ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน ๑ อัตรา และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


govem2561
          ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น จังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Infographic ที่น่าสนใจ


info
                  สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำสารสนเทศเด่น (Infographic) โครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
                  Download Infographic
                          1.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 พ.ศ.2560 
                          2.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 พ.ศ.2560
                          3.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1/61 : ไตรมาส 4/61 : ไตรมาส 1/62       
                          4.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
                          5.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                          6.การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
                          7.สำมะโนอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 : (ข้อมูลพื้นฐาน:แบบนับจด) 
                          8.สถิติการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                          9.สถิติสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2559 : 2560
                        10.การสำรวจความพึงพอใจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ
                        11.สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ พ.ศ. 2559 : 2560
                        12.สถิติชายหญิง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                        13.สถิติท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                        14.สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 : 2559 
                        15.สถิติด้ารเกษตรและประมง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        16.สถิติด้านพลังงาน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        17.สถิติด้านการค้า ราคา จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        18.สถิติขนส่ง โลจิสติกส์ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559                    
                        19.สถิติด้านการคลัง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  
                        20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  
                        21.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต


govem2561
          ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น จังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต